Algemene voorwaarden Trendy Geboortekaartjes

Begripsomschrijvingen

Trendy geboortekaartjes;
Trendy Geboortekaartjes is een on-line kaartenwinkel ontworpen en geëxploiteerd door Drukkerij van de Ven gevestigd aan Slibbroek 10, 5081 NS Hilvarenbeek, KvK nr 18023163. Drukkerij van de Ven is verantwoordelijk voor de totale afhandeling van bestelling tot en met de levering van geboortekaartencollectie vanTrendy Geboortekaartjes aan de Consument.

Consument;
een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst;
elke afspraak tussen Trendy Geboortekaartjes en de Consument tot het verrichten van werkzaamheden door Trendy Geboortekaartjes ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

Kinderkamerkunst;

kunstreproductie van een schilderij van Trendy Geboortekaartjes door middel van digitale print op opgespannen canvas doek.

Schilderij;
het originele acrylverf-kunstwerk waarvan Trendy Geboortekaartjes Kinderkamerkunst reproduceert in de vorm van kunstreproducties en aan consument aanbiedt.

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Trendy Geboortekaartjes en Consument.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Trendy Geboortekaartjes, waarvoor derden worden ingeschakeld.
 3. De Consument aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
 4. De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Trendy Geboortekaartjes is geopend op werkdagen van Drukkerij van de Ven, te weten maandag t/m vrijdag, van 8.30 uur tot 16.30 uur. Buiten deze openingstijden kan Trendy Geboortekaartjes niet leveren. Leveringen en of bestellingen buiten deze tijden worden in behandeling genomen de eerstvolgende werkdag. Tijdens de vakantiesluiting van Drukkerij van de Ven worden wel de bestellingen in ontvangst genomen, maar geen diensten geleverd.

2. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Trendy Geboortekaartjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
 2. Trendy Geboortekaartjes is alleen aan een offerte gebonden als de Consument, bij voorkeur schriftelijk, de aanvaarding hiervan bevestigt.
 3. Trendy Geboortekaartjes kan niet aan zijn aanbieding offerte worden gehouden als de aanbiedingstermijn is verstreken.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders Consument in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 5. Als de offerte een samengestelde prijsopgave bevat is Trendy Geboortekaartjes niet verplicht tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Monsters en modellen geboortekaartjes

 1. Trendy Geboortekaartjes verstrekt geheel gratis en vrijblijvend maximaal 2 modellen van geboortekaartjes naar keuze aan de Consument, deze dienen als voorbeeld. Kleine kleurafwijkingen zijn altijd voorbehouden.
 2. Als Consument meerdere modellen wil ontvangen, zijn de eerste twee modellen gratis. 
 3. Modelkaarten zijn voorzien van de voorbeeldteksten en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan als opgenomen in onderhavig artikel.
 4. Bij bestelling verplicht Trendy Geboortekaartjes de Consument tot het verstrekken van zijn gegevens voor het maken van een digitale grafische opmaak (digitale drukproef).
 5. Indien door Trendy Geboortekaartjes een persoonlijke digitale drukproef is verstrekt aan Consument, dan staat Trendy Geboortekaartjes er voor in dat het geleverde product daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Een kleine kleurafwijking is voorbehouden.
 6. Alle beeldrechten van via de website te bestellen Kinderkamerkunst (= digitaal vervaardigde kunstreproducties op canvas doek) zijn eigendom van Drukkerij van de Ven.
 7. Kleine kleurafwijkingen tussen de vertoning van Kinderkamerkunst op de website en het aan Consument geleverde product zijn voorbehouden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst voor geboortekaartjes van Trendy Geboortekaartjes komt tot stand wanneer;
  • Trendy Geboortekaartjes het volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen en geaccepteerd. Het ingevulde bestelformulier wordt ingeleverd door persoonlijke afgifte, toezending aan Trendy Geboortekaartjes via postverzending, of door digitale inzending,
  • alsmede voor digitale bestellingen wanneer de consument per e-mail akkoord heeft gegeven op de door Trendy Geboortekaartjes toegezonden digitale grafische drukproef (PDF-formaat). Vanaf dat moment is de Consument gebonden aan de bestelling en betaling van de totaalfactuur.
  • Levering van het product geschiedt pas wanneer de volledige betaling is ontvangen, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst voor Kinderkamerkunst van Trendy Geboortekaartjes komt tot stand wanneer;
  • Trendy Geboortekaartjes het volledig ingevulde digitale bestelformulier heeft ontvangen en geaccepteerd. Het ingevulde bestelformulier wordt ingeleverd door persoonlijke afgifte, toezending aan Trendy Geboortekaartjes via postverzending, of door digitale inzending,
  • alsmede voor digitale bestellingen wanneer de consument per e-mail akkoord heeft gegeven op de door Trendy Geboortekaartjes toegezonden digitale grafische drukproef (PDF-formaat) van Kinderkamerkunst. Vanaf dat moment is de Consument gebonden aan de bestelling en betaling van de totaalfactuur,
  • alsmede het verschuldigde totaalbedrag voor de bestelde Kinderkamerkunst op de bankrekening van drukkerij Van de Ven is bijgeschreven. Trendy Geboortekaartjes zal pas starten met het verlenen van verdere diensten, nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.
 3. Trendy Geboortekaartjes is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van nadere redenen. Trendy Geboortekaartjes neemt dan contact op met Consument.
 4. Het originele schilderij, waarvan de kunstreproducties worden gemaakt, is niet via de website van Trendy Geboortekaartjes te koop.

5. Levering

 1. De levering van geboortekaartjes vindt plaats zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het verkrijgen van de laatste gegevens tenzij dit – om welke reden dan ook c.q. door overmacht – niet haalbaar blijkt. Onder levering wordt verstaan; overhandiging aan de balie bij Drukkerij van de Ven te Hilvarenbeek c.q. overhandiging aan een medewerker van PostNL.
 2. De levering van de Kinderkamerkunst vindt op zijn vroegst plaats 10 werkdagen (verzending binnen Nederland), en 10 werkdagen (verzending naar België) nadat het bestelformulier is geaccepteerd en het verschuldigde factuurbedrag door drukkerij Van de Ven is ontvangen, tenzij dit – om welke reden dan ook c.q. door overmacht – niet haalbaar blijkt. Beide genoemde termijnen kunnen een uitloop hebben van 5 werkdagen.
 3. Onder overmacht wordt - naast de wettelijke definitie - o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, PostNL of een koeriersdienst, defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn, natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van Trendy Geboortekaartjes of drukkerij Van de Ven het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.
 4. Als Trendy Geboortekaartjes een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nooit een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient Consument Trendy Geboortekaartjes schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Indien Consument nalatig is met het verstrekken en controleren van de benodigde informatie zal Trendy Geboortekaartjes de voor levering bestemde geboortekaartjes digitaal opslaan nadat Consument hiervan op de hoogte is gesteld. Trendy Geboortekaartjes zal deze artikelen maximaal 4 weken bewaren.
 6. Consument is eindverantwoordelijk voor het controleren op juistheid en het aanleveren van de benodigde gegevens.
 7. Geboortekaartjes van Trendy Geboortekaartjes kunnen op de overeengekomen leverdatum bij Drukkerij van de Ven te Hilvarenbeek worden afgehaald of worden toegezonden per PostNL-Pakket-Post. De kosten voor het toezenden per Post zijn voor Consument.
 8. Kinderkamerkunst van Trendy Geboortekaartjes wordt toegezonden per PostNL-Pakket-Post. De kosten voor het toezenden van Kinderkamerkunst, zijn bij de verkoopprijs van Kinderkamerkunst inbegrepen.

6. Prijzen/Betaling/Annulering

 1. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in Euro’s, inclusief BTW. Bij het aangaan van de overeenkomst is Consument betaling van het totale bedrag verschuldigd; inclusief verzendkosten en handelingkosten, tenzij anders overeengekomen tussen Trendy Geboortekaartjes en Consument.
 2. Als Consument de opdracht voor geboortekaartjes wil annuleren,
  • kan dit kosteloos wanneer Consument bij geen voortzetting van het werkproces de digitale grafische opmaak (pdf-formaat) heeft ontvangen (werkwijze stap 4), maar hierop nog geen "akkoord" heeft gegeven. Onder “akkoord geven” wordt verstaan een positief bericht, hetzij per e-mail of telefonisch, op het voorgestelde persoonlijke ontwerp of op de digitale drukproef met persoonlijke gegevens van de Consument,
  • is dit niet kosteloos wanneer Consument akkoord heeft gegeven op de persoonlijke grafische opmaak (digitale drukproef). De Consument is verplicht tot het betalen van, tot op dat moment, geleverde diensten en goederen.
 3. Als Consument de bestelde Kinderkamerkunst wil annuleren,
  • kan dit kosteloos wanneer Consument bij geen voortzetting van het werkproces de digitale grafische opmaak (PDF-formaat) heeft ontvangen, maar hierop nog geen akkoord heeft gegeven. Onder “akkoord geven” wordt verstaan een positief bericht, hetzij per e-mail of telefonisch, op het voorgestelde persoonlijke ontwerp of op de digitale drukproef met persoonlijke gegevens van de Consument,
  • is dit niet mogelijk nadat Consument akkoord heeft gegeven op de digitale grafische opmaak.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Als Consument verzuimt te betalen, zijn alle kosten die Trendy Geboortekaartjes redelijkerwijs dient te maken teneinde alsnog betaling te verkrijgen voor rekening van Consument.
 6. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

7. Aansprakelijkheid en overdracht van eigendom

 1. Trendy Geboortekaartjes is aansprakelijk voor het pakket c.q. de te leveren goederen tot aan het moment van persoonlijke overhandiging aan de Consument c.q. overhandiging aan de beambte van PostNL. Op dat moment gaat het eigendom over aan de Consument en is Consument verantwoordelijk voor schade of verlies. Trendy Geboortekaartjes kan uiteraard niet instaan voor de diensten geleverd door PostNL.

8. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde/te leveren producten ligt bij de Consument zodra het eigendom is overgegaan – zoals omschreven in artikel 7.1 – naar de Consument.

9. Vrijwaringen

 1. Consument vrijwaart Trendy Geboortekaartjes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Consument aan Trendy Geboortekaartjes informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

10. Intellectueel eigendom en auteursrecht. (copyright)

 1. Niets uit het assortiment van Trendy Geboortekaartjes mag worden nagemaakt en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukkerij van de Ven.
 2. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Trendy Geboortekaartjes zich de rechten en bevoegdheden voor die Trendy Geboortekaartjes toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door Trendy Geboortekaartjes eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door consument te worden ingezien en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Trendy Geboortekaartjes worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Het is Consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De tot stand gekomen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden die in het kader van de opdracht door Trendy Geboortekaartjes zijn gemaakt, blijven eigendom van Trendy Geboortekaartjes. Trendy Geboortekaartjes behoudt zich het recht voor deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken.

11. Privacy

 1. Trendy Geboortekaartjes respecteert de privacy van de bezoekers van de Trendy Geboortekaartjes website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel met uw bezoek aan de Trendy Geboortekaartjes website verschaft vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

12. Aansprakelijkheid.

 1. Trendy Geboortekaartjes sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Trendy Geboortekaartjes verzonden producten. Trendy Geboortekaartjes kan uiteraard niet instaan voor de diensten geleverd door PostNL. Tevens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor alle kosten die de Consument neemt voor en na de in ontvangst name van het pakket.

13. Overmacht.

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trendy Geboortekaartjes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trendy Geboortekaartjes niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trendy Geboortekaartjes en drukkerij Van de Ven worden daaronder begrepen.
 3. Trendy Geboortekaartjes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Trendy Geboortekaartjes zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Trendy Geboortekaartjes ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trendy Geboortekaartjes gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

14. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats/regio van Trendy Geboortekaartjes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Trendy Geboortekaartjes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Trendy Geboortekaartjes en Consument is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij Trendy Geboortekaartjes.
 2. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. Trendy Geboortekaartjes is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

  Hoe het werkt

 • Zoek, kies en vind je favoriete geboortekaartjes. Laat je favoriete kaartjes GRATIS toesturen!
 • Gekozen? Bestel een GRATIS digitale proefdruk. Onze professionele ontwerpers staan voor je klaar!
 • Tevreden?
  Laat het ons weten en het ontwerp wordt bewaard.
 • Baby geboren? Proficiat!
  De geboortekaartjes worden dezelfde werkdag verzonden.